F1-kisamatkat

F1-kisamatkat

Päivitämme tällä hetkellä näitä ryhmien erityisehtoja vastaamaan 1.7.2018 voimaantulleita yleisiä matkapakettiehtoja. Tarvittaessa otathan yhteyttä toimistoomme lisätietojen saamiseksi.

1. Soveltamisala

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n / SportsTravels Finlandin järjestämiin formulamatkoihin sovelletaan näitä erityisehtoja ja valmismatkalakia.

2. Vastuu sopimuksen täyttymisestä

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista valmismatkalain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä, kuten valmismatkan välittäjän järjestämien liityntäkuljetusten toteutumisesta ja matkustajan pyynnöstä välitetyistä lisäpalveluista, kuten Formulakisojen pääsylipuista.

3. Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan saa matkastaan matkanjärjestäjän laatiman tilausvahvistuksen. Varausmaksu tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.

 •   Matkan varaamisen yhteydessä maksetaan joko 200 euron tai muuten erikseen määrätyn suuruinen ennakkomaksu ja formulaliput kokonaisuudessaan
 •   Loppuerä on suoritettava viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua.
 •   Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua, maksetaan koko matkan hinta matkaa varattaessa. Puhelimitse varattaessa on maksu suoritettava pikamääräyksenä pankkiin.

Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, varaus peruuntuu.

4. Matkatavarat

Lentomatkan maksuton matkatavaramäärä on 31 kg henkilöä kohden, käsimatkatavara mukaan lukien, ellei muuten ilmoiteta. Ylipainosta veloitetaan erikseen. Lentomatkan aikana vaurioituneesta matkatavarasta on tehtävä ilmoitus välittömästi saapumiskentän viranomaisille.

5. Hotellihuoneet

Kansainvälisen käytännön mukaan tulee matkustajan lähtöpäivänä luovuttaa hotellihuoneensa viimeistään klo 12.00, jollei hotelli toisin ilmoita. Hotellihuonetta pidetään varattuna saapumispäivään klo 18.00 asti. Myöhemmästä hotelliin saapumisajasta asiakas on velvollinen ilmoittamaan suoraan hotelliin. Mikäli matkaohjelman mukaisen lentovuoron saapumisaika on klo 18.00 jälkeen, on matkatoimisto ilmoittanut asiasta hotellille.

6. Lentokenttäkuljetukset

Sisältyvät matkan hintaan ellei siitä ole erillistä mainintaa matkatiedoissa.

7. Lisäpalvelut

Matkustaja on velvollinen suorittamaan maksun käyttämistään lisäpalveluista.

8. Takaisinmaksut

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun palveluista, jotka hän on jättänyt käyttämättä.

9. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä

Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta koituneet kulut, mikäli majoitusta ei saada uudelleen myytyä). Kirjoitettua lentolippua ja formulakisalippuja ei voida peruuttaa. Mikäli matkanjärjestäjälle ei ole koitunut ylimääräistä riskiä majoituksen tai lentolippujen osalta, voi matkustaja peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:

 •   viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutus kuluina peritään 200 € sekä pääsylippujen hinta kokonaisuudessaan
 •   myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 16 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään 200 €, matkanjärjestäjlle aiheutuneet muut kustannukset sekä pääsylippujen hinta  kokonaisuudessaan
 •   myöhemmin kuin 16 vrk ennen matkan alkua tehdystä peruutuksesta on matkanjärjestäjällä oikeus periä koko matkan hinta.

Matkustajan matkaan tekemiä muutoksia koskevat samat määräykset.

10. Matkustajan oikeus peruutta matka erityisestä syystä

Matkustajan peruuttaessa matkansa erityisestä syystä, matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut (esim. varatusta majoituksesta tai kisalipuista koituneet kulut, mikäli niitä ei saada uudelleen myytyä).
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos

 1.   hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida VML:n 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta
 2.   sopimukseen on sopimusehdon perusteella tehty olennaisia muutoksia
 3.   matkustajaa tai hänen läheistään kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle.

Kohdassa 3. tarkoitetaan matkustajan tai hänelle läheisen henkilön äkillistä vakavaa sairastumista, vakavaa onnettomuutta tai kuolemaa. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan, ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon.

Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle.
3. kohdassa mainitussa tapauksessa matkustajan on niin pian kuin mahdollista, ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta, kuten lääkärintodistus tai vakuutusyhtiön lausunto. Matkanjärjestäjä saa periä kohtuullisen korvauksen (matkanjärjestäjälle aiheutuvat todistettavat kustannukset) peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä.

11. Peruutusturva

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista muun muassa peruutuskulujen ja mahdollisen ennen matkaa tai matkalla sairastumisen varalta. (Vakuutus on peruutuskorvauksen saamiseksi maksettava viimeistään kolme vuorokautta ennen matkan alkua.)

12. Matkanjärjestäjän muutosoikeus

Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista. Muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi ilmoitetaan viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua.

13. Oikeus hinnan muutoksiin

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla:

 •   matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset.
 •   kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä, tai
 •   SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva valuuttakurssin muutos.

Hinnanmuutoksia ei toteuteta matkan alkamispäivää edeltävien 20 päivän aikana.
Jos matkan hintaa korotetaan enemmän kuin 10% saman matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvasta hinnasta, on matkustajalla oikeus peruuttaa sopimus. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

14. Matkan toteutuminen

F1-matkojen toteutuminen edellyttää lentoyhtiön määräämiä vähimmäismatkustajamääriä. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 14 vuorokautta ennen matkan alkua.

15. Formulakilpailut

Matkanjärjestäjä ei vastaa Formulakisojen peruuntumisesta, ajankohdan- tai paikan muuttumisesta eikä kilpailuohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansionmenetyksistä.

16. Virhe ja virheilmoitus

Matkanjärjestäjän virheenä ei pidetä myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja matkakohteessa olo lyhentyy alle 5 vrk kestävällä matkalla enintään 6 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Ilma- tai merikuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon osalta otetaan huomioon, mitä ilmakuljetussopimuslaissa, ilmakuljetuslaissa tai merilaissa on säädetty. Matkustaja ei voi vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen. Virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa, on ilmoitettava matkanjärjestäjälle tai matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Matkanjärjestäjän vastuu välillisistä ja ennalta-arvaamattomista vahingoista on kuitenkin aina rajoitettu 841 €. Kirjalliset korvausvaatimukset on esitettävä matkanjärjestäjälle viimeistään 1 kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.

Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot kohta 10). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkan alkua voimassa ollutta valuuttakurssia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Matkatoimisto Saarikoski Oy:n / SportsTravels Finland varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita sisältötietoja ennen sopimuksen päättämistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa esitteessä tai muissa julkaisuissa  olevista mahdollisista painovirheistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Matkatoimisto Saarikoski Oy / SportsTravels Finland

Saarelantie 2
62100 LAPUA
Puhelin +358 64 33 00 00
Sähköposti info@saarikoski.fi
Internet www.saarikoski.fi
Kuvi 3485/00 MjMv
Y-tunnus 1438687-2
.